Days Behind Mumbai

Mumbai Delhi Chennai Kolkata Ahemdabad Hyderabad
0 4 9 17 11 7