Days Behind Mumbai

Mumbai Delhi Chennai Kolkata Ahemdabad Hyderabad
0 3 8 16 11 6