Days Behind Mumbai

Mumbai Delhi Chennai Kolkata Ahemdabad Hyderabad
0 2 8 25 11 5